Πολιτική Ποιότητας

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 

Η «ΚΑΤΕΜΕΞ- ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΟΕ» θεωρεί την ποιότητα παράγοντα θεμελιώδους και στρατηγικής σημασίας τόσο στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών όσο και στην συνεχή ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων με αυτή μερών.

Για το σκοπό αυτό, η εταιρία σχεδίασε, εγκατέστησε και διατηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2015

H διοίκηση της «ΚΑΤΕΜΕΞ- ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΟΕ» δεσμεύεται απόλυτα και στοχεύει:

  • Στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες και ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών.
  • Στην συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που την αφορούν καθώς και στις κατασκευαστικές προδιαγραφές των προϊόντων της.
  • Στην πραγματοποίηση επενδύσεων στην καινοτομία ώστε να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της εταιρίας.
  • Στην παροχή και διάθεση των απαιτούμενων πόρων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και ακρίβειας των προϊόντων καθώς και του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.
  • Στην διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρωπίνου δυναμικού ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη επαγγελματική επάρκεια για την εργασία τους.
  • Στην αναγνώριση, αξιολόγηση και εκτίμησης των κινδύνων με σκοπό την λήψη των απαραίτητων μέτρων ελέγχου και πρόληψης για την ελαχιστοποίηση και εξάλειψης τους.
  • Στην εποικοδομητική συνεργασία με τους προμηθευτές της.
  • Στην αποτελεσματική αξιοποίηση της επικοινωνίας με τους πελάτες και η μέτρηση ικανοποίησης τους.
  • Στην διερεύνηση των αιτιών των παραπόνων και των μη συμμορφώσεων και ο καθορισμός προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.
  • Στην υποστήριξη και ενθάρρυνση της έμπρακτης συμμετοχής όλων των εργαζομένων καθώς και λοιπών ενδιαφερομένων μερών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης της εταιρίας.

Η παρούσα πολιτική επανεξετάζεται ως προς την καταλληλόλητα της από την Διοίκηση σε ετήσια βάση, ενώ γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ανάρτησης της στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρίας καθώς και στην ιστοσελίδα της (www.karachaliosbros.com)

ΑΧΑΡΝΕΣ, 02-01-2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ